Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Privacy & cookie beleid Soufinad Consultancy:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening, verwerken wij, Soufinad Consultancy persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van iedereen die onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij dragen er zorg voor dat de (persoons)gegevens die worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens via deze website geschiedt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Soufinad Consultancy is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen, samen met onze algemene voorwaarden en met eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze diensten. Elke wijziging van dit beleid zal op deze pagina worden gepubliceerd. 

I. Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van Soufinad Consultancy, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Soufinad Consultancy verwerkt deze gegevens:

· teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website

· teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Soufinad Consultancy toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening      van Soufinad Consultancy, al dan niet via deze website, te optimaliseren

· teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van Soufinad Consultancy toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail.

II. Type gegevens

Soufinad Consultancy verzamelt als regel alleen gegevens die minimaal nodig zijn om aan een verzoek van u te kunnen voldoen, waarna deze, tenzij bij wet anders verplicht, worden vernietigd. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

· Voor- en achternaam

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Adresgegevens

III. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Soufinad Consultancy vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u Soufinad Consultancy uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken.

Soufinad Consultancy begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze website en/of dienst zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina, dan verwijderen wij deze informatie.

IV. Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u onze website toestaat een cookie op uw computer, tablet of smartphone te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw browser (zie handleiding browser) zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

Heeft een cookie een verlooptermijn, dan worden uw gegevens na de verloopdatum niet meer geregistreerd. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Websites van derden

Soufinad Consultancy heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo'n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat onze Privacy- en Cookieverklaring daar niet meer geldt. Daarenboven achten wij het belangrijk om u erop te wijzen dat wij op geen enkele wijze kunnen garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. Wij raden u aan om de privacyverklaring van dergelijke websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

V. Soorten cookies

Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.

Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.

Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals commentaar geven op de website via een blog).

VI. Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens zullen door Soufinad Consultancy vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

· u daar expliciet om vraagt

· wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld op basis van een legitiem verzoek van een opsporingsautoriteit)

· wij het vermoeden van fraude of misbruik van onze website hebben

· dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen 

De website van Soufinad Consultancy wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

VII. Bewaren van persoonsgegevens

Soufinad Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

VIII. Beveiliging

Het belang van het veilig opslaan van uw persoonlijke gegevens gaat ons zeer ter harte. Soufinad Consultancy heeft daarom organisatorische en beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat we uw gegevens kwijtraken door diefstal of verlies of door een andere gebeurtenis die niet overeenkomt met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. We werken met beveiligde netwerken en waar nodig met encryptie.

IX. Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Soufinad Consultancy van u verwerkt. Staan hier onjuistheden in, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

- duidelijkheid verkrijgen over wat wij doen met welke persoonsgegevens

- terugtrekken van door u eerder gegeven toestemming

- beperken van (bezwaar aantekenen tegen) bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

X. Google Analytics

Momenteel maken wij nog geen gebruik van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek.

XI. Social media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter of ‘linken’ via LinkedIn. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

XII. Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan ons via de website heeft doorgegeven of verzoeken om informatie te laten verwijderen of over te dragen, kunt u richten aan de Functionaris Gegevensbeheerbescherming (FG) van Soufinad Consultancy.  

Voor inhoudelijke vragen over dit Privacy- en cookiebeleid mailt u naar: info@soufinadconsultancy.nl

U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u van mening bent dat handelingen van Soufinad Consultancy aanleiding geven tot een dergelijke klacht.

XIII. Wijzigingen

Soufinad Consultancy behoudt zich het recht voor om dit Privacy- en Cookieverklaring te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                     Deze Privacy- en Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 juni 2018

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info