Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Waarborgsom huur bedrijfsruimte & de Btw

Bij het sluiten van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte wordt vaak een borgsom gevraagd die als zekerheid dient voor het nakomen van de verplichtingen door de huurder. In de praktijk worden veel fouten gemaakt met de Btw.

Aan de hand van de huurovereenkomst zal eerst nagegaan moeten worden of de gestorte geldsom een vooruitbetaling van één of meerdere huurtermijnen is, dan wel een echte borgsom. De gevolgen voor de Btw zijn namelijk verschillend.

Vooruitbetaling huurtermijnen

Belast met Btw: Als er een Btw-belaste verhuur is overeengekomen, bent u over de vooruitontvangen huurtermijnen Btw verschuldigd die u op een factuur aan de huurder in rekening moet brengen.

Einde verhuur: Bij het beëindigen van de verhuur vindt er dan geen terugbetaling plaats.

Echte borgsom

Niet belast met Btw: Als er alleen een borgsom wordt gestort omdat u zekerheid wilt voor de ontvangst van de huurtermijnen, verricht u géén prestatie waarvoor de borgsom een vergoeding vormt. Over de gestorte borgsom is dan ook géén Btw verschuldigd. Dit betekent ook dat u formeel geen factuur hoeft uit te reiken. Dat neemt echter niet weg dat de huurder een stortingsbewijs of afrekening zal verlangen.

Einde verhuur: Als de huurder aan zijn financiële verplichtingen voldoet, betaalt u de borgsom bij het beëindigen van de verhuur weer terug. Net als bij de storting heeft u ook bij de terugbetaling niets met de Btw te maken.

Verrekenen openstaande huurtermijnen

Helaas komt het in de praktijk voor dat een huurder, om welke reden dan ook, de huurtermijn(en) niet betaalt. U zult de ontvangen borgsom dan verrekenen met de openstaande huurtermijn(en). De storting van de borgsom wordt dan als een betaling van de huurtermijn(en) aangemerkt. Bij het beëindigen van de verhuur wordt de borgsom dan ook niet terugbetaald.

Als er in zo’n geval een Btw-belaste verhuur is overeengekomen, kan er verwarring bestaan over het al dan niet verschuldigd zijn van Btw over de borgsom, omdat die nu wordt aangemerkt als betaling van de huurtermijn(en). Hoe zit dat?

Btw-belaste verhuur: Als er een Btw-belaste verhuur is overeengekomen, moet over de huurtermijnen Btw worden betaald. Die Btw wordt op de factuur aan de huurder in rekening gebracht. Op dat moment is de Btw ook verschuldigd en dient deze via de Btw-aangifte over die periode aan de Belastingdienst te worden voldaan.

Verrekenen met borgsom: De borgsom wordt bij verrekening met openstaande huurtermijnen wel als een betaling van de huurtermijnen (incl. Btw) gezien, maar dat betekent niet dat de eerder gestorte borgsom daardoor wordt omgezet naar een Btw-belaste vergoeding.

Het verrekenen van de gefactureerde huurtermijnen inclusief Btw met de borgsom leidt dus niet tot de verschuldigdheid van Btw.

Teruggaaf van Btw

Wat nu als de vooruitbetaalde huurtermijnen en/of de gestorte borgsom niet toereikend zijn om de openstaande huurtermijnen te verrekenen waardoor er nog een restant onbetaald blijft?

In dat geval kan de Ntw die aan de huurder in rekening is gebracht, naar evenredigheid van het totale onbetaalde factuurbedrag bij de Belastingdienst worden teruggevraagd.

U moet dan wel aannemelijk maken dat het bedrag definitief oninbaar is.

Conclusie:

Bij de storting en de terugbetaling van een borgsom heeft u niets met de Btw te maken. Ook bij de verrekening van de borgsom met openstaande huurtermijnen (inclusief Btw) is over de borgsom geen Btw verschuldigd. 

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info