Soufinad Consultancy
“Uw betrouwbare partner in administratieve dienstverlening…”

Aanvullende informatie inzake toeslagen (2018)

Er zijn veel toeslagen waar u mogelijk niet eens het bestaan van weet omdat u hier geen recht op heeft ten tijde van het huwelijk of de samenleving. Een scheiding heeft vaak gevolgen op en de hoogte van toeslagen. Onder toeslagen worden verstaan:

• Zorgtoeslag

• Huurtoeslag

• Kindgebonden budget

• Kinderopvangtoeslag

Belangrijk is dat u eerst bepaalt of u een toeslagparnter heeft. Uw persoonlijke situatie is van belang voor het bepalen van het recht op en de hoogte van een toeslag. Het is altijd verstandig om te kijken op www.toeslagen.nl. Via deze website kunt u uw toeslagen aanvragen.

Alle bedragen en regelgeving die zijn genoemd zijn gebaseerd op 2018.

Heeft u een toeslagpartner?

Uw echtgenoot of geregistreerd partner is altijd uw toeslagpartner. Voor de huurtoeslag worden de gegevens van uw partner niet meegenomen indien hij/zij niet staat ingeschreven op uw adres. Indien u geen echtgenoot of geregistreerd partner heeft, kan iemand anders uw toeslagpartner zijn. Er moet dan nog wel aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan:

• U staat ingeschreven op hetzelfde adres.

• U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.

• U hebt samen een kind.

• U of uw partner heeft een kind van de ander erkend.

• U bent partner voor een pensioenregeling.

• U hebt samen een koopwoning.

• U of één van uw huisgenoten heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar.

• U bent elkaars fiscale partner voor de inkomstenbelasting.

Als u samenwoont met uw ouder of kind en u bent beiden 27 jaar of ouder bent u elkaars toeslagpartner.

Voor de inkomenstoets wordt er altijd per maand bekeken of er een toeslagpartner is en of er voor die maand aan de voorwaarden wordt voldaan voor een bepaalde toeslag.

Bij de vermogenstoets wordt gekeken naar uw vermogen op 1 januari. Is uw vermogen lager dan de grens, dan kunt u voor het hele jaar in aanmerking komen voor toeslagen. U dient dan wel aan de overige voorwaarden te voldoen.

Zorgtoeslag

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele partner aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U bent 18 jaar of ouder.

• Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.

• Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

• U hebt een Nederlandse zorgverzekering.

Uw (gezamenlijk)inkomen

Als u alleen woont en geen toeslagpartner heeft mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 28.720,-Indien u een toeslagpartner heeft mag het gezamenlijk inkomen maximaal € 35.996,- zijn.

Het inkomen is niet alleen het inkomen uit loondienst of uit onderneming. Ontvangen en betaalde partneralimentatie en betaalde hypotheekrente heeft invloed op het inkomen.

Uw (gezamenlijk) vermogen

Uw vermogen per 1 januari van het betreffende jaar is van belang. Hieronder vindt u een tabel waarin staat hoeveel vermogen u op 1 januari 2018 mag hebben om zorgtoeslag te krijgen.

Uw situatie                                      Uw vermogen

Zonder toeslagpartner                      € 113.415,-

Met toeslagpartner                           € 143.415,-

Huurtoeslag

Om recht te krijgen op huurtoeslag dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen (hierbij gaan wij uit van de situatie dat er geen sprake meer is van toeslagpartnerschap):

• U bent 18 jaar of ouder.

• Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Zonder

toeslagpartner/medebewoner/minderjarige kinderen € 22.400,-, indien u alleen met kinderen woont die jonger zijn dan 23 jaar. Indien uw kinderen inkomen hebben, wordt het inkomen van uw kinderen boven de € 4.788,- meegeteld. Indien u samenwoont bedraagt het maximaal gezamenlijk inkomen € 30.400,- per jaar.

• Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog. U (of een medebewoner) heeft niet meer dan € 30.000,- aan vermogen (indien u een toeslagpartner heeft       gezamenlijk niet meer dan € 60.000,-). Indien u voldoet aan de voorwaarden voor co-ouderschap kunt zowel u als uw ex-partner uw kinderen meetellen als   medebewoner. Dit kan betekenen dat u een hogere huurtoeslag gaat ontvangen.

• Uw huur is niet te hoog. (minimaal € 225,08 en maximaal € 710,68 per maand)

• U (en uw toeslagpartner/medebewoner) staan ingeschreven bij de gemeente op uw woonadres. NB; bij een tijdelijke woonruimte krijgt u geen huurtoeslag!

• U huurt een zelfstandige woonruimte.

• U (en uw toeslagpartner/medebewoner) hebben de NL nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Kinderopvangtoeslag (KOT)

U krijgt KOT als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage of uw onderhoud uw kind in kindercentrum of gastouderbureau waar uw kind wordt opgevangen staat   geregistreerd. En u heeft een  schriftelijke overeenkomst gesloten met dit centrum/bureau.

• Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

• U betaalt zelf een deel van de kosten voor deze kinderopvang door middel van uw eigen bijdrage.

• U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

• U werkt, studeert of volgt een inburgeringscursus/traject bij een gecertificeerde instelling.

• Bij Co Ouderschap kunt u beiden KOT aanvragen. Alleen voor het eigen deel van de kosten.

U kunt samen voor maximaal 230 uur per kind per maand KOT ontvangen.

Kindgebonden budget (KGB)

Om in aanmerking te komen voor KGB moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U heeft 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.

• U krijgt kinderbijslag.

• Uw inkomen is niet te hoog. De hoogte van uw inkomen is afhankelijk van het aantal kinderen).

• Uw vermogen is niet te hoog. Hiervoor verwijs ik naar de hoogte van het inkomen als bij de zorgtoeslag zoals deze hierboven is benoemd.

Indien u meer kinderen heeft, en wilt u allebei kindgebonden budget krijgen, moet u beiden kinderbijslag aanvragen bij de SVB. Dit kan alleen indien bij iedere ouder ten minste één van de kinderen staat ingeschreven. Voor meer informatie verwijs ik naar: www.svb.nl.

10%-regeling

De 10%-regeling voor gescheiden partners komt weer terug. De regeling geldt als uw ex-partner na vertrek meer is gaan verdienen. De Belastingdienst berekent het recht op toeslag aan de hand van uw beide jaarinkomens over een heel jaar. Ook als uw partner halverwege het jaar vertrekt. Stijgt het inkomen van uw ex-partner na de vertrekdatum? Dan kan uw toeslag dus lager uitvallen. Op basis van de 10%-regeling kan deze inkomensstijging buiten beschouwing worden gelaten.

U kunt bij de Belastingdienst/Toeslagen een verzoek indienen om de regeling toe te passen. Voorwaarde is dat het toetsingsinkomen ten minste 10% lager wordt vastgesteld.

Wij helpen u graag verder! 

Roept bovenstaande informatie vragen bij u op of kunnen wij u anderszins van dienst zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! We staan u graag te woord. 


 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info